Personuppgiftspolicy

I vår verksamhet måste vi hantera personuppgifter. Här beskriver 

vi hur detta går till, vilka regler vi följer och vilka rättigheter du 

som individ har.

Bakgrund och syfte

Denna policy beskriver hur vi på Capitum AB behandlar personuppgifter i vår verksamhet. Capitum AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas om dig som gäldenär. Du kan kontakta oss avseende detta på följande mailadress: info@capitum.se

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter avseende gäldenärer i vår verksamhet är att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Behandling av personuppgifter sker också i de fall gäldenären ger sitt samtycke eller om behandlingen är nödvändig för fullgörande av ett avtal med den registrerade, för att försvara rättsliga anspråk, för att uppnå verkställighet eller för att uppfylla legala förpliktelser.
För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi Dataskyddsförordningen (GDPR) och de principer för god sed som praktiseras på området. Capitum arbetar även utifrån inkassolagen, med tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten ansvar att följa lagar, förordningar, policys samt att aktivt värna om integritet och säkerhet oavsett om det handlar om borgenär, gäldenär eller tredje man.


När samlar vi in och hanterar dina personuppgifter?

Om du till exempel skickar e-post, ringer eller kontaktar oss via formulär på webben kommer vi att behandla dina uppgifter. Det måste vi göra för att kunna hantera ditt ärende, oavsett vad det gäller.

Hemsidan
Att enbart besöka våra hemsidor kräver normalt inte att du lämnar någon personlig information. Vi kan dock samla in viss icke-personlig information som görs tillgänglig via din webbläsare vid besök på hemsidorna som t ex IP-adress, språkinställning, geografisk data, datum och tid, och cookies. De flesta cookies och liknande teknik samlar endast in avidentifierade uppgifter, som hur du kommer till vår webbplats eller din position. Läs mer på vår cookiepolicy.

Klientkonto
För att skapa ett konto för att nyttja våra tjänster som företag för t ex hantering av fakturering, påminnelser eller inkasso krävs att kunden registrerar ett sk klientkonto. För att registrera konto krävs att kunden lämnar vissa personuppgifter om kontaktpersonen inom organisationen. Dessa personuppgifter kommer endast användas för administration av och för att upprätthålla kundrelationen samt för marknadsföring av våra produkter och tjänster.

Information om dig som gäldenär
För att kunna utföra våra tjänster t ex utskick av fakturor, kravhantering och inkassotjänster kommer vi att samla in och behandla personuppgifter om gäldenären. De uppgifter vi behandlar är namn, adress, personnummer uppgifter om skuld, kreditupplysningsinformation, betalningsinformation och annan relaterad information som vi behöver för att kunna utföra vårt uppdrag. Vi kommer behandla denna information endast för det ändamål den samlats in.

Som gäldenär kan du med hjälp av bank-id aktivera Min sida för att enklare kunna administrera och följa ditt ärende hos oss. Vi kommer då att begära att du lämnar vissa personuppgifter t ex personnummer som behövs för säker identifiering och för vi skall kunna tillhandahålla denna service till dig.

Capitum kan inte tillhandahålla tjänster åt dig som gäldenär om du inte kan identifiera dig gentemot oss.

Samarbetspartners och leverantörer
Vi kan även samla in personuppgifter från våra samarbetspartners, borgenärer eller andra parter som agerar på ditt uppdrag eller andra plattformar i syfte att leverera våra tjänster. Som exempel kan nämnas uppgifter från kreditupplysningsföretag eller från centrala adressregister. Inom vår inkassoverksamhet anlitar vi även IT-leverantörer som förser oss med molnbaserade system och stöd som kan ge dem tillgång till personuppgifter. Vi ingår personuppgiftsbiträdesavtal med alla dessa leverantörer för att säkerställa att personuppgifter behandlas i enlighet med kraven i EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Om våra leverantörer är belägna utanför EU/EES, säkerställer vi också rättslig grund för att överföringar av personuppgifter sker på sätt som godkänts av EU; såsom EU:s standardklausuler.

Utlämnande av personuppgifter till utomstående

Personuppgifter kan lämnas ut till myndigheter inom de gränser som är tillåtna enligt gällande lagstiftning, till exempel till domstol, till tillsynsmyndigheter eller till andra myndigheter för att lösa eller verkställa inkassoärendet. Personuppgifter kan också överföras och överlämnas till våra kunder i egenskap av fordringsägare, gäldenären själv eller till personer som godkänts av gäldenären, till leverantörer och myndigheter i syfte att kontrollera eller få ekonomisk information och till andra auktoriserade tredje parter såsom förvaltare.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna kommer att lagras hos oss på Capitum så länge som det är nödvändigt för att uppnå ändamålet med personuppgiftsbehandlingen, dock maximalt i 36 månader efter avslutat ärende.

Din rättigheter enligt GDPR:

• Rätt att få tillgång till personuppgifter,
• Rätt att rätta personuppgifter,
• Rätt att radera personuppgifter,
• Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling,
• Rätt att överföra personuppgifter från ett system till ett annat, och
• Rätt att lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten.

Du kan kontakta oss avseende detta på följande mailadress: info@capitum.se. Du har också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.